CEKS - 185 Tổ 6, C11, phúc đồng

Địa điểm đẹp. Thoáng, dễ di chuyển. Khu văn phòng đẹp, tiện ích. 
Địa điểm đẹp. Thoáng, dễ di chuyển. Khu văn phòng đẹp, tiện ích. 

0795.151615